Arbittere vum Veräin

 • 70er Joeren
Charles Gilson (speider och Fifa-Arbitter)
 • 1973 - 1977
François Hilger
 • 1974 - 1978
Albert Linden
 • 1976 - 1979
Tun Krier
 • 1979 - 1989
Rudy Sonnen
 • 1996 - 2004
Patrick Schauss
 • 2010 - 2015
Johny Schmit
 • ? - 2018
Claude Nilles
 • ? - 2018
Toni Lopes Ferreira
 • 2012 - 2019
Romain Klein
 • ? - Haut
Luc Tondt