Transfer News: Christian Nana Kouamou

Transfer News: Christian Nana Kouamou

Een Neizougang vun Menster.

Den Christian Nana ass vun Ehnen.

Mir sinn glécklech den Christian zou Ehnen ze begréissen.

Hien ass een defensiven Spiller an bréngt eiser ganz jonker Equipe déi néideg Erfahrung.

Hien huet an der 2ter Portugisescher Liga gespillt éier hien seng Qualitéiten am Déngscht vun Canach joerelaang konnt stellen.

Mat 34 joer an puer Verletzungen well den Christian eiser jonker Equipe hëllefen, niewen an um Terrain, mat wuessen.

Mir begréissen den Christian an eiser grousser Vinesca Famillen an wënschen him vill Gléck fir seng sportlech Zieler.

Dësen Transfert gëtt vum Caves Leuck-Thull presentéiert.

Allez Vinesca!!